Localitati Iasi
Iasi
Cautari Frecvente
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
City break

Informatii Iasi

Informaţii generale

Aşezare
În partea estică a României, în centrul Moldovei.

Vecini
La nord: Judeţul Botoşani, la nord-vest: Judeţul Suceava, la sud-vest: Judeţul Neamţ, la sud: Judeţul Vaslui, la est: Prutul şi Republica Moldova.

Suprafaţă
5.476 km2 (respectiv 2,3% din teritoriul Ţării).

Populaţie
822.000 locuitori.

Oraşe
Iaşi, reşedinţă de judeţ, cu 345.000 locuitori. „Oraşul de pe cele 7 coline” deţine multe bogăţii materiale şi spirituale, numeroase monumente de arhitectură medievală, clădiri cu valoare istorică şi arhitectonică. Alte oraşe: Hârlau, Paşcani. Târgu Frumos.

Relieful
Se încadrează în întregime Podişului Moldovei, (format din roci cristaline şi intruziuni granitice, în vest şi sud având aspectul unui podiş înalt, fragmentat, cu înălţimi de 300 - 500 m) şi cuprinde: Podişul Sucevei în vest, cea mai înaltă unitate de relief, cu Dealul Mare de 593 m, Podişul Central Moldovenesc, cu Dealul Tansa de 466 m, Câmpia Moldovei în partea central-estică, colinară, cu altitudine medie de 150 m, limitată la sud de Coasta Iaşilor, iar la vest de Coasta Moldavă.

Clima
Are un caracter continental accentuat, ca urmare a influenţei maselor de aer estice, cu ierni aspre (reci) şi veri călduroase, cu amplitudini termice mari şi precipitatii reduse, cu vânturi din direcţia nord vest.

Cursurile de apă
Sunt reprezentate de Prut (în est) şi Siret (în vest), alături de Moldova, Jijia cu afluenţii săi: Miletin, Bahlui, Bârladul cu afluenţii săi: Sacovăţ, Stavnicul, Vasluieţ.

Obiective turistice

Rezervaţii şi monumente ale naturii
Valea lui David, rezervaţie floristică, (la 5 - 6 km de Iaşi), unde s-au identificat numeroase plante rare ale ţării noastre. Dealul Repedea, rezervaţie paleontologică, (lângă Iaşi). Pădurea Uricani, rezervaţie forestieră, (la 8 km de Iaşi, lângă comuna Uricani), o frumoasă pădure de gorun şi stejar care constituie şi o frecventă zonă de agrement a oraşului Iaşi. Padurea Dealu Mare, rezervaţie forestieră, (lângă Deleni), un interesant codru secular de fag.

Vestigii istorice
Vestigiile Curţii Domneşti de la Iaşi (lângă Palatul Culturii), cea mai veche construcţie de acest fel din Moldova, existentă încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun (1431). Ruinele Curţii Domneşti de la Hârlău (sec. XV), ridicată de Petru Muşat şi reconstruită de Ştefan cel Mare. Ruinele Curţii Domneşti de la Cotnari, a slujit ca reşedinţă temporară unor domnitori din sec. XV, printre care şi Ştefan cel Mare. Vestigiile unei aşezări din neolitic de la Cucuteni (sec. III - II î.Hr.). Palatul Culturii, impunătoare clădire construită în stil neogotic flamboyant între 1906 - 1925, după planurile arhitectului I. D. Berindei. A fost ridicat pe locul vechiului palat al domitorului Moldovei. Acest mare lux al spiritului, loc fabulos de bogat şi de dens, adăposteşte, în cele 365 de încăperi, Biblioteca Gheorghe Asachi şi patru muzee: Muzeul de Istorie al Moldovei, Muzeul de Etnografie al Moldovei, Muzeul de Artă şi Muzeul politehnic. Palatul domnitorului A. I. Cuza de la Ruginoasa (la 10 km de Paşcani şi la 62 km de Iaşi), palat somptuos, conceput în stil neogotic (1811), reşedinţa de vară a domitorului Alexandu Ioan Cuza. Palatul, care adăposteşte astăzi un interesant muzeu, a prilejuit lui C. Negruzzi următoarea apreciere: „Călătorul... se trezeşte transportat ca prin farmec într-un castel descris parcă de Walter Scott, unde găseşte, pe lângă mărirea feudalităţii, gospodăria Poloniei şi eleganţa Franţei”. Alte vestigii istorice: Castelul Sturza de la Miclăuşeni (1752), Palatul Rosetti din Roznovanu –Iaşi (1831).

Edificii religioase
Biserica „Trei Ierarhi” din Iaşi, „unul dintre cele mai interesante şi curioase edificii religioase din Europa”, cum o prezenta arhitectul francez Lecomte de Nouy. Ctitorie a domnitorului Vasile Lupu între 1637 - 1642. Este caracterizată prin bogăţia şi frumuseţ ea decoraţiei, zidurile sale fiind veritabile broderii în piatră. Însemnat centru cultural al Moldovei din sec. XVII, adăposteşte astăzi osemintele lui Dimitrie Cantemir şi ale lui Al. I. Cuza (aduse de la Ruginoasa). Mănăstirea Golia din Iaşi, ridicată între 1650 - 1660 de Vasile Lupu are faţada decorată în stilul Renaşterii târzii, ceea ce îi dă o notă aparte în arhitectura moldoveană a sec. XVII. Turnul Goliei (30 m înălţime) oferă o largă panoramă asupra oraşului şi împrejurimilor. La intrare este amenajat un mic Muzeu „Creangă” (marele prozator Ion Creangă a fost diacon al bisericii). Mănăstirea Cetăţuia din Iaşi, ctitorie a domnitorului Gheorghe Duca (1669 - 1672), alcătuieşte un complex arhitectonic original şi interesant (case domneşti fortificate, chiliile, biserica, sala gotică ce adăposteşte un muzeu de artă feudală). Mănăstirea Galata din Iaşi, „mama bisericilor moldoveneşti”, înălţată între 1579 - 1584 de domnitorul Petre Şchiopul. Catedrala Mitropolitan` din Iaşi, o clădire monumentală construită între 1840 - 1880 în stil baroc şi neoclasic. Pictura existentă în interior a fost executată de Gheorghe Tăttărescu. Este cel mai mare lăcaş de cult ortodox din România. Biserica „Sfântu Nicolae Domnesc” din Iaşi, construită de Ştefan cel Mare în frumosul stil moldovenesc, fiind cel mai vechi monument al oraşului (1491 - 1492). Mănăstirea Dobrovăţ de la Dobrovăţ, ridicată de Ştefan cel Mare între 1503 - 1504, cu pictori din timpul lui Petru Rareş. Alte edificii religioase: Mănăstirea Bârnova de la Bârnova, ctitorie între 1622 - 1629 a domnitorului Miron Barnovschi, Biserica Aroneanu din Iaşi, ridicată în 1594 de domnul Aron Tiranul, deţine decoraţia exterioară ca una din cele mai frumoase din Iasi, Biserica Socola din Iaşi, zidită în 1555 de domnul Alexandu Lăpuşneanu, Biserica „Sfântu Sava” din Iaşi, construită cu sprijinul lui Petre Şchiopul şi refăcută în 1625, Mănăstirea Frumoasa din Iaşi, zidită între 1726 - 1733 în stil traditional, Biserica „Sfântu Gheorghe“ din Hârlău (1492), Mănăstirea Hlincea de la Hlincea (1587), Biserica Barboi din Iaşi (sec. XVI), unde a fost înmormântat scriitorul Alecu Russo.

Edificii culturale
Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, înfiinţată în 1860 de domnul Alexandu Ioan Cuza. Actuala clădire a fost ridicată între 1893 - 1897 după planurile arhitectului Louis le Blanc. În interior se remarcă Aula Monumentală şi „Sala paşilor pierduţi“, decorată cu fresce aparţinând artistului contemporan Sabin Bălaşa. Centrul universitar ieşan a dat ţării numeroşi savanţi şi oameni de cultură (P. Poni, C. Stere, I. Cantacuzino, A. D. Xenopol, G. Ibrăileanu, M. Ralea, C. I. Parhon). Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi, clădire eleganţă, printre cele mai frumoase din România, construită între 1894 - 1896, în stil baroc. De acest teatru se leagă numele unor mari personalităţi ale culturii noastre: M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, Gheorghe Asachi, C. Negruzzi, Al. Russo, M. Sadoveanu. Casa Dosoftei din Iaşi, a adăpostit la sfârşitul sec. XVII tiparniţa Mitropolitului Dosoftei, care a tipărit primele cărţi din Moldova. Casa Vasile Pogor din Iaşi, construită în stil autentic românesc între 1855 - 1858, aici funcţionând renumitul cenaclu „Junimea“. Biblioteca Central` „Mihai Eminescu“ din Iaşi, a avut printre directori pe genialul Mihai Eminescu şi pe istoricul B. P. Haşdeu. Conacul Cantacuzino de la Cepelnita (sec. XVIII - XIX), important exemplar de arhitectura neoclasică din Moldova, frumos decorat. Muzeul Unirii din Iaşi, găzduit într-un frumos palat construit în 1806 în stil empire. În acest palat a locuit între 1859 şi 1862 domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În muzeu se găsesc numeroase obiecte personale ale domnitorului precum şi diverse documente privind unitatea de neam, limbă şi teritoriu a românilor. Muzeul etnografic al Moldovei din Iaşi, înfăţişează ocupaţiile, obiceiurile, portul popular din Moldova, şi expune instalaţii tehnice ţărăneşti, ţesături, ceramică, covoare moldoveneşti, port popular. „Bojdeuca“ lui Creangă de la Iaşi, Dealul ˚icăului, unde a locuit, în ultima parte a vieţii, autorul nemuritoarelor „Amintiri din copilărie“. Casa însăşi, precum şi documentele sunt mărturii ale vieţii sale generoase şi a prieteniei cu Mihai Eminescu. Casa memorială „Vasile Alecsandri“ de la Mirceşti. În această casă „Bardul de la Mirceşti“ a trăit în 1867 şi a scris o bună parte din opera sa literară, printre care şi cunoscutele „Pasteluri“ (inspirate de frumuseţea acestor locuri). Grădina Botanică din Iaşi, o mare grădină (printre cele mai vechi din ţară) structurată în 12 sectoare. Dintre acestea amintim: rozariul (interesantă rezervaţie cu specii de trandafiri din toată lumea), sectorul de recreere şi odihnă (amenajat în stil peisager), complexul de sere, sectorul ornamental, sectorul de floră a Globului. Alte edificii culturale: Complexul muzeistic „Mihai Eminescu“ din Iaşi, în Parcul Copou, Casa muzeu „Mihail Kogalniceanu“ din Iaşi, Casa memorială „Mihail Sadoveanu“ din Iaşi, unde a locuit şi a creat marele prozator român (1880 - 1961), Casa memorială „George Topârceanu“ din Iaşi, Casa memorială „Otilia Cazimir“ din Iasi, Casa memorială „Mihai Codreanu“ din Iaşi, în Vila Sonet, Muzeul de Istorie al Moldovei din Iaşi, care prezintă evoluţia culturii materiale şi spirituale pe teritoriul Moldovei.

Monumente şi statui
Statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Ia;i, operă a sculptorului Romanelli, una dintre cele mai izbutite din câte s-au ridicat în cinstea marelui domnitor. Investit cu cea mai înaltă funcţie în cadrul statului naţional unitar (1859), Alexandu Ioan Cuza a lăsat urmaşilor o imagine nepieritoare de domn patriot, apropiat de popor. Statuia lui Mihail Kogalniceanu din Iaşi, în memoria marelui istoric, literat, om politic, militant neobosit pentru unire, care şi-a desfăşurat o mare parte din activitate în oraşul Iaşi. Statuia lui Gheorghe Asachi din Iaşi, în memoria unui mare cărturar umanist, întemeietorul învăţământului în limba română în Moldova. Alte monumente şi statui: Statuia lui A. D. Xenopol din Ia[i (1847 - 1920), în memoria unuia dintre cei mai mari istorici ai poporului roman, Statuia lui Ştefan cel Mare din Iaşi, Statuia lui Miron Costin din Iaşi, în memoria marelui cronicar, Statuia lui Mihai Eminescu din Iaşi, în Parcul Copou.
Cauta in Iasi
Bilete avion  • Bilete low cost
Atractii si zone de interes
Lista strazi
xyz
#ab
cde
fgh
ijk
lmn
opq
Benzinarii
O.M.V.
Provia S.R.L.
Petrom
Lukoil
Petrom
Rom-Elada S.R.L.
Petrom
Banci
Unicredit
Alpha Bank
BRD
Banca Transilvania
BRD
Banc Post
Raiffeisen Bank
Invatamant
Scoala Generala Nr 1 Gheorghe Asachi
Scoala Speciala ''Constantin Paunescu''
Scoala Waldorf
Scoala Generala Petru Rares
Scoala Profesionala
Scoala Cu Clasele I-viii Gastesti
Scoala Generala Nicolae Iorga
Spitale
Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Treime
Spitalul Sf. Spiridon
Spitalul Orasenesc Harlau
Exaustiv Group
Spitalul C.F.R. Pascani
Spitalul Orasenesc Pascani
Spitalul Universitar Cai Ferate

Ghid
Informaţii generale

Aşezare
În partea estică a României, în centrul Moldovei.

Vecini
La nord: Judeţul Botoşani, la nord-vest: Judeţul Suceava, la sud-vest: Judeţul Neamţ, la sud: Judeţul Vaslui, la est: Prutul şi Republica Moldova.

Suprafaţă
5.476 km2 (respectiv 2,3% din teritoriul Ţării).

Populaţie
822.000 locuitori.

Oraşe
Iaşi, reşedinţă de judeţ, cu 345.000 locuitori. „Oraşul de pe cele 7 coline” deţine multe bogăţii materiale şi spirituale, numeroase monumente de arhitectură medievală, clădiri cu valoare istorică şi arhitectonică. Alte oraşe: Hârlau, Pa.. citeste mai mult